Hellingdagen

In principe wordt er “af-gehellingd” in het 3e week-end van april

en in het 3e week-end van oktober “op-gehellingd”.

(uitzonderingen daargelaten)

Hellingen.

Corona is niet meer weg te denken en zal nog wel een tijd bij ons blijven. We moeten dan ook voortdurend alert blijven op de vereniging om besmettingen te voorkomen.

Zo’n paar jaar geleden, rond de 1e uitbraak van de Corona pandemie, vond het hellingen dan ook plaats volgens een vakkundig opgesteld protocol. Het bestuur heeft ook nu weer (voorjaar 2022) besloten het zogenaamde “hellingen” volgens het inmiddels bewezen protocol te laten plaatsvinden. Voor nadere informatie kunt U contact opnemen met bestuur@wsvunion.nl

TARIEVEN


Het tarief voor het hellingen zoals vermeld in het tarievenoverzicht (€360,-zie ook downloads) kan afwijken als er extra werkzaamheden verricht moeten worden om uw schip op de kant te krijgen. Vraag het bestuur naar de mogelijkheden!

MILIEU

Wsv.”Union” ziet streng toe op het naleven van de gestelde milieueisen! Wij verzoeken een ieder het terrein schoon te houden en uw afval in de daarvoor bestemde containers te deponeren.
Het lozen van ongezuiverd toiletwater vanuit pleziervaartuigen in het oppervlaktewater is niet toegestaan. Wsv.”Union” ziet hier streng op toe. Wij verzoeken een ieder bij gebruik van het toilet aan boord van uw boot NIET te lozen op het oppervlaktewater.

LASSEN & SLIJPEN

Las- & slijpwerkzaamheden zijn uitsluitend toegestaan op de daarvoor aangewezen plaatsen. Bij lassen en slijpen bent u verplicht uw werkomgeving af te schermen met een daarvoor geschikt afschermzeil.